top of page

Tampereen kaupungin Mielenterveys-   ja päihdeneuvosto


Jätin syyskuussa 2011 valtuustoaloitteen päihde- ja mielenterveysneuvoston perustamiseksi Tampereen kaupunkiin.9 vuotta myöhemmin, 7.9.2020, jätin uuden valtuustoaloitteen neuvoston perustamiseksi. Useissa Suomen kaupungeissa ja kunnissa on perustettu mielenterveysneuvostoja. Mielenterveysneuvostoja on perustettu mm. Ylöjärvelle ja Ouluun sekä päihde- ja mielenterveysneuvosto Kemiin.

Vihdoin vuosien jälkeen Tampereen kaupunginhallitus päätti valtuustoaloitteeni pohjalta perustaa Mielenterveys- ja päihdeneuvoston Tampereen kaupungin organisaatioon. Lämmin Kiitos kaupunginhallitukselle, valtuustoryhmille, virkamiehille sekä apulaispormestari Johanna Loukaskorvelle asian edistämisestä! Ilokseni minut valittiin uuden neuvoston puheenjohtajaksi. Olen innostunut ja toivon, että voimme edistää mielenterveys- ja päihdeasioita Tampereella neuvoston kautta. Tarkoituksena on, että neuvosto jatkaa Pirkanmaan hyvinvointialueella.

Kaupunginhallitus, kokous 31.1.2022

§ 30 Mielenterveys- ja päihdeneuvoston asettaminen ja jäsenten valitseminen toimikaudeksi 1.2. - 31.12.2022 

Päätös

Asetetaan mielenterveys- ja päihdeneuvosto toimikaudeksi 1.2. - 31.12.2022.

Mielenterveys- ja päihdeneuvoston jäseniksi valittiin

Tanja Airaksinen, palvelupäällikkö, päihde- ja maahanmuuttajapalvelut, Tampereen kaupunki

Heli Norolahti, kehittäjäsosiaalityöntekijä, päihde- ja maahanmuuttajapalvelut, Tampereen kaupunki

Jenni Heikkinen, kokemusasiantuntija, päihde- ja maahanmuuttajapalvelut, Tampereen kaupunki

Jaana Ylänen, hyvinvointikoordinaattori, sivistyspalvelut, Tampereen kaupunki

Miika Joenperä, Tampereen A-Kilta Ry

Katia Laakso, Sopimusvuori Ry

Anu-Susanna Kallio, Taimi Ry

Anne Ovaska, A-Klinikkasäätiö

Eeva-Kaisa Hohenthal, Siltavalmennus

Sinikka Särkkä, omaiskokemusasiantuntija, Pirkanmaan mielenterveysomaiset Finfami Ry

Jarmo Romu, osastonhoitaja, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri sekä

Aila Dündar-Järvinen,
Meri Lust,
Kari-Pekka Rauhala,
Mika Arramies.

Mielenterveys- ja päihdeneuvostoon valituista luottamushenkilöjäsenistä valittiin puheenjohtajaksi Aila Dündar-Järvinen.

Mielenterveys- ja päihdeneuvosto oikeutetaan nimeämään neuvoston varapuheenjohtaja järjestöedustajista.

Mielenterveys- ja päihdeneuvoston esittelijäksi määrätään sosiaali- ja terveyspalvelujen päihde- ja maahanmuuttajapalveluiden palvelupäällikkö ja sihteeriksi psykososiaalisen tuen palveluryhmän nimeämä henkilö.

 

Tampereen mielenterveys- ja päihdepalveluissa tapahtuneiden muutosten ja Tampereen päihdetilanteesta aiemmin tehtyjen selvitysten perusteella on todettu alueellinen tarve sekä yhdenmukaistaa toimintaa että saattaa päihdetyön eri toimijat yhteen kehittämään päihdetyötä. Valtuutettu Aila Dündar-Järvisen laatiman valtuustoaloitteen ja sosiaali- ja terveyslautakunnan siihen antaman vastauksen (24.8.2021, § 104) pohjalta kaupunginhallitus päätti (20.9.2021, § 429), että valmistelu mielenterveys-​ ja päihdeneuvoston perustamiseksi vuodeksi 2022 aloitetaan.

 

Tampereen kaupungin hallintosäännön 14 §:n mukaan kaupunginhallitus voi asettaa myös muita kuin hallintosäännössä erikseen mainittuja vaikuttamistoimielimiä. Kaupunginhallitus päättää vaikuttamistoimielinten kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä.

Päihde-​ ja mielenterveysneuvosto on neuvoa antava toimija,​ jolla ei ole päätöksentekovaltaa.

 

Neuvoston tehtävänä on

  • toimia yhteisenä keskustelufoorumina, jonka toiminta tukee julkisen ja kolmannen sektorin mielenterveys- ja päihdetyön koordinointia, kehittämistä ja mahdollisten yhteisten hankkeiden toteuttamista.

  • tukea vuorovaikutuksen syntymistä eri toimijoiden sekä kuntalaisten välillä.

  • työskennellä yhteistyössä päihdeasiamiehen ja asiakasraadin kanssa.

  • osallistua muiden neuvostojen ja neuvottelukuntien tavoin aktiivisesti kaupungin päätöksentekoon antamalla lausuntoja itseään kiinnostavista kysymyksistä.

  • käsitellä muun muassa ajankohtaisia päihde-​ ja mielenterveysasioita,​ mahdollisia aloitteita,​ nykytilaa ja palveluiden käyttäjien kokemuksia.

  • tehdä esityksiä päihde- ja mielenterveyspalveluiden kehittämiseksi.


Vuoden 2022 aikana selvitetään mielenterveys-​ ja päihdeneuvoston toiminnan jatkuminen sekä sijoittuminen tulevan sote- ja pela-uudistuksen myötä.

Mielenterveys- ja päihdeneuvoston työtä koordinoi sosiaali- ja terveyspalvelujen psykososiaalisen tuen palveluryhmä. Neuvoston esittelijänä toimii päihde- ja maahanmuuttajapalveluiden palvelupäällikkö ja neuvoston sihteerinä toimii palveluryhmän nimeämä henkilö.

Vaikuttamistoimielimen jäsenet eivät ole kunnan luottamushenkilöitä,​ eikä jäsenten kelpoisuudesta säädetä laissa. Myöskään tasa-​arvolain vaatimukset eivät tule suoraan sovellettaviksi,​ mutta kokoonpanossa on syytä pyrkiä naisten ja miesten tasapuoliseen edustukseen.

Mielenterveys- ja päihdeneuvoston jäseniksi esitetään valittaviksi 11 asiantuntijajäsentä siten, että heistä neljä on Tampereen kaupungin palvelujen työntekijöitä, kuusi järjestöjen edustajia ja yksi Pirkanmaan sairaanhoitopiirin edustaja. Ehdotetut Tampereen kaupungin työntekijäjäsenet on valittu yhteistyössä eri palveluryhmien kesken. Ehdotetut järjestöjen edustajat on valittu kutsuttuina järjestöjen päihde- ja mielenterveysverkoston kautta. Lisäksi neuvostoon esitetään valittavaksi neljä luottamushenkilöjäsentä.

Mielenterveys- ja päihdeneuvoston puheenjohtaja nimetään kaupunginhallituksen kokouksessa nimetyistä luottamushenkilöistä ja varapuheenjohtaja nimetään neuvoston ensimmäisessä kokouksessa järjestöedustajista.

Kokouskäsittely

Asian käsittelyn kuluessa Kalervo Kummola esitti, että mielenterveys- ja päihdeneuvoston jäseniksi valitaan Aila Dündar-Järvinen, Meri Lust, Kari-Pekka Rauhala, Mika Arramies. Edelleen hän esitti Aila Dündar-Järvistä neuvoston puheenjohtajaksi.

Puheenjohtaja totesi Kummolan ehdotuksen tulleen hyväksytyksi yksimielisesti.

bottom of page